Фондация
Фондация
"Звезда на надеждата"

Фондация Тавита България
Фондация Тавита

Сдружение „Един живот”
Сдружение
„Един живот”

Сдружение „Самаряни”
Сдружение
„Самаряни”

Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр. Роман

Основната цел на Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в гр.Роман е да развие устойчиви социални услуги, базирани в общността, за деца и семейства на територията на общината.

Работим с деца и родители, които имат нужда от подкрепа за вземане на важни решения или справянето с трудности, възникнали в семейството.

Ние смятаме, че помощта зависи от желанията и нуждите на отделния клиент – родител/грижещ се или дете. Ние подкрепяме клиента при справяне с трудностите. Нашите клиенти могат да разчитат на защита на техните права и интереси и спазване на поверителност.

Конкретните задачи:

• Развитие на алтернативни социални услуги в община Роман по превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.

• Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата и въвличане на местната общественост при осъществяването на дейностите и услугите за деца и техните семейства.

• Развитие на местния капацитет и изграждане на екип от местни специалисти, който да предоставя социални услуги за деца и семейства, ориентирани към местната специфика и потребности.

• Инвестиране на знания, умения и опит в местния екип за ефективното предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността.

• Разработване и апробиране на модел за управление на комплекса от социални услуги в общината, който да отговаря на съвременните нормативни изисквания, стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги.